Najnowsze wiadomości

Jak skutecznie i efektywnie czyścić samochód?

Etapy budowy domu szkieletowego

Kiedy są największe wyprzedaże RTV EURO AGD. Sprawdź promocje na...

19 maja 2022 0:54

Łańcuch i dyrektywa maszynowa 2006/42



Dyrektywa maszynowa, dyrektywa 2006/42/WE, jest dyrektywą Unii Europejskiej, która ma na celu zapewnienie pewnego poziomu bezpieczeństwa w maszynach i częściach maszyn sprzedawanych w Unii Europejskiej. Dyrektywa ta obejmuje zatem wózki widłowe i inne podobne urządzenia dźwigowe.

Jako specjaliści od łańcuchów liściowych jesteśmy często proszeni o rozważenie, w jaki sposób te normy i wytyczne mają zastosowanie do łańcuchów liściowych stosowanych w tego typu maszynach.

W kontekście łańcucha liściowego, który jest częścią wózka widłowego lub innego podobnego urządzenia do podnoszenia, chcielibyśmy przedstawić następujące uwagi.

Maszyna jest zdefiniowana w art. 2 dyrektywy, a zobowiązania odnoszące się do wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku maszyn można znaleźć w art. 5. Jesteśmy zdania, że łańcuch liściowy nie stanowi maszyny i jako taki nie musi spełniać wymogów art. 5, który zawiera wymóg posiadania znaku CE.

Szczegółowe wymogi dyrektywy w odniesieniu do łańcuchów, lin i taśm, które naszym zdaniem miałyby zastosowanie do łańcuchów do wózków widłowych, są następujące:

Załącznik 1 4.1.2.4.

4.1.2.4. Bloczki, bębny, koła, liny i łańcuchy

Bloczki, bębny i koła muszą mieć średnicę proporcjonalną do rozmiaru lin lub łańcuchów, w które można je zamontować.

Bębny i koła muszą być zaprojektowane, skonstruowane i zainstalowane w taki sposób, aby liny lub łańcuchy, w które są wyposażone, mogły być nawinięte bez odpadania.

Współczynnik bezpieczeństwa kompletnych lin i ich końcówek musi być dobrany w taki sposób, aby zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Zasadniczo współczynnik ten wynosi 5.

Współczynnik bezpieczeństwa łańcuchów skrzydeł do podnoszenia musi być dobrany w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Zasadniczo współczynnik ten wynosi 4.

W celu sprawdzenia, czy osiągnięto odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa, producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi przeprowadzić odpowiednie badania dla każdego typu łańcucha i liny używanej bezpośrednio do podnoszenia ładunku oraz dla końcówek liny, lub zlecić przeprowadzenie takich badań.

Załącznik 1 4.3.1

Informacje i oznakowanie. 4.3.2. Łańcuchy, liny i taśmy

Na każdej długości łańcucha nośnego, liny lub taśmy niestanowiącej części zespołu musi być umieszczony znak lub, jeżeli nie jest to możliwe, tabliczka lub nieusuwalny pierścień z nazwą i adresem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz numerem identyfikacyjnym odpowiedniego świadectwa.

Świadectwo, o którym mowa powyżej, musi zawierać co najmniej następujące informacje:

a) nazwę i adres producenta oraz, w stosownych przypadkach, jego upoważnionego przedstawiciela;

b) opis łańcucha lub liny, który zawiera:

  • jego rozmiar nominalny,
  • jego budowa,
  • materiał, z którego jest wykonany, oraz
  • wszelkie specjalne zabiegi metalurgiczne nakładane na materiał;

c) zastosowaną metodę badania;

d) maksymalne obciążenie, jakiemu powinien być poddany w eksploatacji łańcuch lub lina. Zakres wartości może być podany na podstawie zamierzonych zastosowań

W FB Chain dostarczamy unikalny certyfikat badania łańcucha liściowego dla każdego wysyłanego przez nas zamówienia, który jest w pełni identyfikowalny od procesu produkcji do surowców - więcej na ten temat można znaleźć w naszym wpisie na blogu: Dlaczego certyfikat badania łańcucha liściowego jest czymś więcej niż tylko kartką papieru.

Należy pamiętać, że dyrektywa ta ma charakter ogólny i obejmuje wszystkie rodzaje łańcuchów stosowanych do podnoszenia. Oznakowanie CE to system samocertyfikacji mający na celu wykazanie, że maszyny są zgodne z odpowiednimi europejskimi przepisami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Nie powinno być ono postrzegane jako potwierdzenie jakości produktu lub znak, że produkt jest wytwarzany w Unii Europejskiej.

W przypadku łańcuchów skrzydełkowych i rolkowych większość producentów nie zatwierdziłaby ani nie zaleciłaby projektu, który ma tylko współczynnik bezpieczeństwa 4:1, jak określono w dyrektywie maszynowej, ponieważ jest to jedynie norma minimalna.

Podsumowując, uważamy, że łańcuch liściowy stosowany w ładowarkach teleskopowych lub urządzeniach podnoszących typu wózek widłowy musi spełniać wymogi, które wyszczególniliśmy powyżej, ale nie jest objęty art. 5 dyrektywy, a zatem nie powinien być bezpośrednio oznakowany znakiem CE. Uważamy, że kluczową normą dla łańcuchów skrzydełkowych jest norma ISO 4347:2015, która obejmuje łańcuchy skrzydełkowe LL & LH (BL) oraz ich rozciągliwość wymiarową i minimalne wymogi zmęczeniowe.