Najnowsze wiadomości

23 maja 2024 20:34

Program dofinansowań unijnych, który zdobywa coraz większe zainteresowaniePOIR 1.1.1 to jeden spośród największych w naszym kraju bezzwrotnych programów unijnych dotacji, stanowiący część Operacyjnego Programu Inteligentny Rozwój. Cel poddziałania 1.1.1 to sfinansowanie badawczych oraz rozwojowych prac, które prowadzone są przez konsorcja i przedsiębiorstwa. Rezultatem tychże prac ma być opracowywanie produktów albo usług innowacyjnych, które będą jednocześnie wpisywać się w Inteligentne Krajowe Specjalizacje. 

Dlaczego POIR 1.1.1 jest tak popularne?

Za sprawą dotacji z Unii Europejskiej, przeznaczonych przede wszystkim dla małych oraz średnich przedsiębiorstw, jak również dla ośrodków badawczych, które zajmują się na co dzień kosmiczną technologią, możliwie staje się otrzymywanie finansowego wsparcia na poczet wdrażania zupełnie nowych technologicznych rozwiązań mających bezpośredni związek z kosmiczną technologią. Dotacja dotyczy nie tylko prac prowadzonych przed wdrożeniem samego systemu, ale także i prac wdrożeniowych. 

Obok utworzenia poprawnie przygotowanego i kompletnego projektu, przedsiębiorstwa świadczą również usługi dodatkowe, które są pomocne w związku z kontrolami, po przyznanych dotacjach. Dla wielu właścicieli firm to stresujący czas podczas realizowania projektów. Wyniki kontroli zaważyć mogą na decyzji odnośnie kontynuowania prac albo zawieszenia dotacji. 

Podczas realizowania projektu istotne jest zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, jak chociażby dowody zakupu czy też faktury za sprzedaż i wykonane konkretne usługi, które wystawione zostały przez podwykonawców. Na podstawie wymienionych dokumentów następują późniejsze rozliczenia z otrzymanych przez firmę środków. Firmy, które specjalizują się w dotacjach dbają o zgromadzenie właściwej dokumentacji, jak i późniejsze jej przedstawianie właściwym organom. 

pozyskiwanie dofinansowania projektów

Jakie projekty mogą być dofinansowane z PORI 1.1.1.?

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • firmy,
 • konsorcja firm,
 • konsorcja przemysłowo-naukowe (składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym między innymi 1 firmy i minimum 1 naukowej jednostki). Liderem będzie za każdym razem przedsiębiorstwo. 

Dofinansowanie - na co można je otrzymać? 

Konkurs polega na wspieraniu przemysłowych badań oraz eksperymentalnych rozwojowych prac albo eksperymentalnych rozwojowych prac, które realizowane są przed konsorcja i przedsiębiorstwa. 

Poziom dofinansowania

Całkowita kwota na wsparcie w ramach konkursu to 300 milionów złotych. 

Poziom dofinansowania dla firm na poczet realizacji wybranych kategorii prac w ramach projektów (intensywność publicznej pomocy) zgodny jest z poniższymi danymi: 

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) był zgodny z tabelą zamieszczoną poniżej:

 • na badania przemysłowe mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy mają 70%, średnie 60%, zaś duże 50%,
 • na badania przemysłowe mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa mają po 80%, średnie 75%, zaś duże 65%, 
 • na prace rozwojowe mikro i małe po 45%, średnie 35%, zaś duże 25%,
 • na prace rozwojowe+premia mikro i średnie po 60%, średnie 50%, zaś duże 40%.

Narodowe Centrum Rozwoju i Badań, może zwiększać intensywność publicznej pomocy na poczet badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, kiedy firmy będą realizować projekt w ramach tak zwanej skutecznej współpracy. 

Skuteczna współpraca będzie musiała dotyczyć współpracy między: 

 •  firmą i minimum jedną naukową jednostką,
 • firmą, z wyłączeniem współpracy mającej charakter międzynarodowy. 

Premię z tytułu szerokiego rozpowszechnienia rezultatów projektu uzyska ta firma, która nie później, aniżeli do lat 3 od chwili ukończenia projektu: 

 • zaprezentuje wyniki swojego projektu na minimum trzech naukowych oraz technicznych konferencjach, w tym minimum jednej o ogólnokrajowej randze albo
 • opublikuje rezultaty projektu w minimum dwóch technicznych albo naukowych czasopismach (zlokalizowanych w wykazie czasopism, które zostały opublikowane przez MNiSW, którym została przypisana punktowa wartość 70 pkt albo więcej.

Najważniejsze koszty kwalifikowane 

Wśród najważniejszych kosztów kwalifikowanych, wymienić można: 

 • podwykonawstwo - zewnętrzne usługi merytoryczne,
 • wynagrodzenia - pracownicy badawczo-naukowi (umowy zlecenie, o dzieło, o pracę),
 • koszty bezpośrednie - aparatura badawczo-naukowa i WNiP (odpłatne korzystanie albo amortyzacja), transport, grunty i budynki (maksymalnie 10 procent), 
 • koszty pośrednie - wynagrodzenia dla zarządzającej kadry, jak i inne koszty mające związek z projektem.